Liigu sisu juurde

Ragne Tsäkko, jurist. Töötaja viibib planeeritud kolletiivpuhkusel Lisaks käime läbi ka kõik põhilised seadused, mis käsitlevad töötajale määratud puhkeaegasid. See tähendab, et kui töötaja lõpetab ühe töövahetuse näiteks ühel õhtul kell 22, siis järgmisel päeval ei tohi tema uus töövahetus alata enne kella 9 hommikul, ehk vahepeale peab jääma 11 tundi puhkeaega. Kinnitatud tööajakava koos tööpäevadele planeeritud töötundidega igast tööpäevast arvestati maha minutiline vaheaeg oli järgmine: Mis oli töötaja arvestusperioodi tööajafond? Kahe või enama kuni pooleteiseaastase lapse toitmiseks antava vaheaja kestus peab olema vähemalt üks tund.

Normtundide arvestus riigipühade, puhkuste ning töölt eemal viibimiste korral

Tegemist on äärmusliku meetmega, mis peaks andma tööandjale raskes olukorras ajutise väljapääsu, säilitades samal ajal töötajate töökohad. On kuulda arvamusi, nagu saaks TLS-i § 37 rakendada lihtsalt ja l2 kaalulangus — nii see ei ole.

Nüüd vaatame punkt-punktilt läbi seadused ning näited selle kohta, kuidas mõjutavad normtundide arvutust riigipühad, neile eelnevad lühendatud tööpäevad, puhkused ning muud töölt eemal viibimised. Lisaks käime läbi ka kõik põhilised seadused, mis käsitlevad töötajale määratud puhkeaegasid. Tööajafondi arvutamine riigipühale eelneva lühendatud tööpäeva korral TLS § 53 kohaselt lühendatakse: uusaastale 1. Samas on tööandja ja töötaja kokkuleppel võimalik jätta tööpäev lühendamata, mis tähendab, et töötaja töötab tavapärase tööpäeva nii, nagu on kokku lepitud või kirjas tööajakavas. Kui tööpäev jäetakse poolte kokkuleppel lühendamata, väheneb töötaja tööajafond sellegipoolest.

Seaduses on selle paragrahvi kohaldamiseks ette nähtud täpne regulatsioon ja mitmed piirangud. Selliste asjaolude tekkimisel ei ole tööandja enam võimeline töötajat ajutiselt tööga kindlustama ja kokkulepitud töötasu maksma. Näitena võib tuua tulekahju, mille tagajärjel hävib tootmishoone üks osa. Tööandja ei saanud tulekahju tekkimist ette näha ega ära hoida — see pääses lahti temast sõltumatult. Tootmishoone on võimalik kuuga taastada, kuid sellel ajal ei ole tööandjal võimalik töötajatele kokkulepitud tööd anda.

Main navigation

Ühtlasi oleks töötajatele kokkulepitud töötasu edasimaksmine tööandjale ebamõistlikult koormav, sest raha on tarvis tootmishoone taastamiseks. Ettenägematu töömahu vähenemine tähendab, et töölepingu sõlmimisel ei saanud tööandja seda ette näha. Palju on arutletud selle üle, kas majanduslangus on tööandjast sõltumatu ja tema jaoks ettenägematu olukord. Ühelt poolt väidetakse, et veidigi majandusest huvitatud isikule on selge, et majandus ongi tsükliline ja igale tõusule järgneb alati langus.

Teiselt poolt selgitatakse, et viimaste aastate järsk majanduslangus tuli isegi riigi asjaomase valdkonna ministeeriumile ootamatult, keskmisest tööandjast rääkimata.

Viimased kommentaarid

Mõlema poole seisukohtades on oma tõetera, kuid üldjuhul ei ole üldine majanduslangus ja kasumi vähenemine TLS-i § 37 kohaldamise alus. Tegemist peab olema konkreetse juhtumiga, mis tööandjat vahetult mõjutab, näiteks mõne tellimuse tühistamine. Hooajalist töömahu vähenemist ei peeta TLS-i § 37 järgi ettenägematuks majandusolukorraks.

11 kuu vana kaalulangus sliming salongid kzn

Kui töömahu taastumist endises ulatuses ei saa lähemal ajal ette näha, on tegemist juba püsiva töömahu vähenemisega, mis annaks TLS-i § 89 lõike 1 järgi aluse töötajaid koondada. TLS-i § 37 lõike 1 kohaselt võib tööandja töötaja töötasu ajutiselt vähendada kuni kolmeks kuuks kuulise ajavahemiku jooksul. Kui näiteks töötasu vähendati esimest korda 1.

Viimased postitused

Töötasu vähendamine ei või kesta kauem kui tööandjale hädavajalik. See on erakorraline meede — seega peab tööandja töötasu vähendamise asjaolude äralangemisel või lõppemisel kohe taastama nii kokkulepitud töötasu kui ka töömahu. Tuleb meeles pidada, et õiguse jumalanna kaaludel on kaks kaussi, millega ta kaalub mõlema poole huvisid ja õigusi igas olukorras. Töötaja on üldjuhul läinud tööandja juurde tööle täistööajaga, eeldades enda kindlustamist täismahus tööga ja lootes ka täispalka.

Tavaliselt on tegemist töötaja põhilise või ainsa sissetulekuallikaga, seega ei tohi töötasu ühepoolne vähendamine tööandja jaoks lihtne olla.

Töö- ja puhkeaja seadus (lühend - TPS)

Kui aga tööandja on olukorras, kus tal ei ole töötajale tööd anda ja olemasolevat raha on vaja ettenägematu probleemi likvideerimiseks, tuleb arvestada ka tööandja huvisid. Nii nagu kõikidel muudel juhtudel on ka TLS-i § 37 juhtumipõhine — ühtne ja universaalne juhis puudub ning kaalumisel tuleb arvestada iga üksikjuhtumi kõiki asjaolusid.

kiire kaalulangus 3 paeva jooksul efek samping penggunaan fat-burner

Täisajaga töötajale tuleb tagada vähemalt kehtestatud töötasu alammäär, osalise tööajaga töötajale vastav osa sellest. Mõistliku ulatuse all tuleb käsitada töötasu vähendamist tööandjale hädavajalikus mahus. Võlaõigusseaduse § 7 lõike 1 kohaselt peetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud peaksid tavaliselt mõistlikuks.

  1. Seadus näeb ette võimaluse vähendada ajutiselt töötaja töötasu, kui tööandjal ei ole objektiivsetel majanduslikel põhjustel võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd anda.
  2. Slimming myths
  3. Tööõiguse põhimõisted: summeeritud tööaeg – HTM haldusala personalitöö ja dokumendihalduse INFOKIRI

Tööandja peab tegema kõik endast sõltuva, et töötasu vähendamine oleks minimaalne. Töötasu vähendamine miinimumpalgani peaks olema pigem erand kui reegel.

dnp rasvakahjumi labivaatamine kaalulangusevarude bmi diagramm

Tähelepanu tuleb juhtida ka asjaolule, et kui töötajaga kokkulepitud töötasuks on miinimumpalk, ei ole TLS-i § 37 kohaldamine ehk töötasu vähendamine selle töötaja puhul võimalik — seadus ei luba töötasu viia alla miinimumpalga piiri. Töötasu ei tohi vähendada ka juhul, kui tööandjal ei ole võimalik kokkulepitud tööd pakkuda, ent tal on siiski piisavalt raha, et töötasu maksmist jätkata.

Sellisel juhul puudub tööandjal tegelik vajadus töötasu vähendada ja kokkulepitud töötasu tuleb edasi maksta. Igasugust majanduslikku seisundit saab statistiliselt prognoosida ning varajane läbirääkimine ja teavitamine võib päästa suurematest arusaamatustest. TLS-i § 37 lõike 4 kohaselt peab tööandja enne töötasu vähendamist informeerima töötajate usaldusisikut või selle puudumisel töötajaid ja konsulteerima nendega töötajate usaldusisiku seaduse §-des 17—21 sätestatud korras.

Tööaegade arvestamine hõlpsamaks tarkvara abiga!

Teavitamise mõte on kuidas vahendada 12 tunni jooksul informeerida töötajaid raskest olukorrast ja leida parim lahendus, mis sobiks mõlemale osapoolele. Töötajate usaldusisiku seaduse § 21 järgi peab tööandja töötajate usaldusisikule või töötajatele esitama kirjalikus vormis teabe töötasu vähendamise põhjuste kohta.

kaal ja juuste valjalangemine koertel poletage rasva ei vee kaalu

Tööandja peab töötasu vähendamisest ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva, et anda töötajale võimalus otsida endale teist tööd. Usaldusisik või selle puudumisel töötaja peab tööandjale edastama oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul tööandja teate saamisest arvates.

Töötajate usaldusisiku seaduse kohaselt peab tööandja, kes ei arvesta usaldusisiku või töötajate arvamusega, seda kirjalikult põhjendama. Juhul kui pakutavaid töid on mitu, peab tööandja need kõik töötajale välja pakkuma.

Tasuta materjalid

Pakutav töö peab olema selline, mida töötaja oma omaduste ja oskuste piires teha suudab. Ühtlasi võib see tähendada, et töötajale võib pakkuda tema kvalifikatsioonistmadalamattöökohta. Kindlasti aga ei saa töötajale pakkuda tema kvalifikatsioonistkõrgemaid nõudeid eeldavat tööd. Tööandjal on kohustus pakkuda uut tööd, töötaja seda vastu võtma ei pea.

Kui tegemist on töötajale tunnitasu maksmisega, tähendab see tunnitasu samaks jäämist, kuid tööaja vähenemist — tööajatabelisse tuleb kanda reaalselt töötatud tunnid. Praktikas on tekkinud küsimus, kas tööandja võib koos töötasuga ise ka tööaega vähendada või on see üksnes töötaja õigus.

Artikkel: Töötasu vähendamine - tööandja viimane õlekõrs

Ühtset seisukohta selles küsimuses praegu ei ole. Tööandjad vähendavad tavaliselt korraga nii töötasu kui ka tööaega, sest on keeruline ette kujutada, kuidas vahendada 12 tunni jooksul tootmishoone töötajad hakkavad töötasu vähendamise järel valima, millisel nädalapäeval või millise tööpäeva algusest või lõpust arvates nad oma tööaega proportsionaalselt vähendavad. Samal ajal tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et TLS-i § 37 lõike 3 kohaselt TÄHELEon just töötajal õigus keelduda töö tegemisest proportsionaalselt töötasu vähendamisega.

Teisisõnu on seaduse järgi tööaja vähendamise õigus töötajal, mitte tööandjal. Õiguskindluse eesmärgil on soovitatav pooltel vaidluste vältimiseks tööaja vähendamises kokku leppida.

Töötajal on õigus töötasu vähendamise tõttu tööleping erakorraliselt üles öelda, teavitades sellest tööandjat viis tööpäeva ette. Sellisel juhul on töötajal õigus saada sama suurt hüvitist nagu tööandja koondatud töötajal TLS § lg 1 ja 2 ehk tööandja peab töötajale maksma ühe kuu keskmise töötasu, millele lisandub üle viie aasta pikkuse töösuhte korral töötukassa makstav hüvitis vt töötuskindlustuse seaduse § 14 ülamärkega 1—4. Kui töötaja uut tööd ei leia, on tal õigus taotleda lisaks töötukassalt töötuskindlustushüvitist.